Stuurgroep revitalisering sportpark

Organisatieopzet nieuwbouw Berghem Sport

In het licht van het project om de verdere revitalisering te realiseren is het gewenst daarvoor tijdelijk een aparte organisatiestructuur in te stellen, los van de bestaande organisatie. Hiervoor wordt een Stuurgroep geformeerd met toestemming van het bestuur, die het gehele project, vanaf planvorming t/m daadwerkelijke bouw, in samenwerking met de gemeente gaat vormgeven en uitvoeren. Achterliggende gedachte is dat een bestuur zelf een dergelijk omvangrijke opdracht er nooit zo maar ‘bij’ kan doen en, en veelal de specifieke kennis binnen het bestuur niet aanwezig is.

De in het leven geroepen stuurgroep bestaat in beginsel uit 5 personen, te weten een voorzitter, de 3 voorzitters van de werkgroepen en de projectleider van de gemeente. Desgewenst kunnen op termijn al dan niet tijdelijk bepaalde mensen worden toegevoegd.

Er is voor gekozen om de voorzitter van de vereniging ook als voorzitter van de stuurgroep aan te wijzen. Als enige vertegenwoordiger vanuit het bestuur kan hij het bestuur uit 1e hand informeren en bovendien is het bestuur te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en genomen besluiten. Door inhoudelijk van het gehele proces op de hoogte te zijn, kan hij het bestuur ook goed informeren en voorstellen / keuzes vanuit de stuurgroep toelichten.

Los van het ontwerp en realisatie van de revitalisering, de fysieke ombouw dus dat via een Programma van Eisen (PvE) gestalte zal krijgen, is het ook noodzakelijk de uitgesproken ambities in het rapport Vernieuwend verbindend Berghem Sport omtrent structuur en cultuur te bewerkstelligen. Uit het geschetste beeld volgt de invulling van de Stuurgroep:

  • Voorzitter Gerard Broers/ vice voorzitter Roland de Waal
  • Voorzitter werkgroep PvE/ Roland de Waal;
  • Voorzitter werkgroep Financiën/Antwan van den Broek;
  • Voorzitter werkgroep Cultuur/Structuur /Jos van der Kwartel ;
  • Projectleider gemeente Richard Kramer.

Gedurende het proces worden er vanuit de stuurgroepleden werkgroepen gevormd om plannen / voorstellen vanuit de stuurgroep uit te werken en vorm te geven. Veelal zullen commissieleden vanuit bestaande commissies toetreden tot deze werkgroepen. Zij zijn al nauw bij de verenging betrokken en weten wat vanuit hun aandachtsgebieden nodig en wenselijk is. Daarmee creëren we ook gelijk draagvlak voor onze plannen binnen de vereniging. Voor nu is tot de volgende voorlopige bezetting gekomen:

  • Werkgroep PvE ; deelname Ad van de Rakt en Frank Brands;
  • Werkgroep Financiën; deelname Gerard Broers en Dennis Weisz (+ vacature commerciële man/vrouw);
  • Werkgroep Structuur/Cultuur; deelname Teun Brands (+ vacature).

Er is inmiddels voor zowel de gebiedsvisie als het project Koppelsteeg een procesplanning opgesteld. Vanaf dit moment kunnen de werkgroepen nadrukkelijker op hun onderdeel aan de slag.

Stuurgroep-Revitalisering-Sportpark