Vertrouwenspersoon

Soms gebeuren er zaken waar je als lid niet graag over praat met anderen of die erg gevoelig liggen. Mogelijk is er sprake van ongewenste omgangsvormen. Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. De meest directe weg is om een voorval van ongewenste omgangsvormen te bespreken met de dader. Dit is soms te confronterend of diegene durft dit (nog) niet aan. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om het met de trainer, de leider van het team of met een bestuurslid te bespreken om op die manier geen directe confrontatie met de dader aan te gaan. Wanneer deze stap te groot is kan een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden en de helpende hand bieden. De vertrouwenspersoon dient in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijk wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak samen met de vertrouwenspersoon opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

 • Agressie en geweld – Discriminatie
 • Pesten en/of treiteren – Roddelen en/ of negeren
 • Intimidatie – Seksuele intimidatie
 • Signalen van anderen

Wanneer er sprake is van dit soort ongewenste omgangsvormen dan kan er contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon of kan iemand van het bestuur, een leider, een lid van de vereniging of een vrijwilliger erop wijzen dat het mogelijk is om de vertrouwenspersoon in te schakelen.

Even voorstellen…..

Mijn naam is Mandy Louters. Ik ben vanaf nu vertrouwenspersoon voor leden en vrijwilligers van Berghem Sport. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Orthopedagoog ofwel Gedragsdeskundige bij een particuliere zorginstelling. Daarnaast kennen sommigen van jullie mij waarschijnlijk als de (aanstaande) echtgenote van Geert van Rodijnen.

Wat kan ik voor jullie betekenen?
Je mag contact met mij opnemen als je je ergens zorgen over maakt of als je problemen op een onafhankelijke en op vertrouwelijke wijze wil bespreken. Dit kan ongewenst gedrag van andere leden en/of vrijwilligers zijn, of dit kunnen zorgen zijn over iets dat gebeurt tijdens de activiteiten van de club of over iets dat je hebt opgevangen tijdens de trainingen. Ook kunnen er dingen opvallen tijdens spel, training en/of wedstrijden.

Je kunt me bereiken op 06-31042654 of via e-mail mandylouters@hotmail.com Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Uiteraard is het mogelijk een persoonlijke afspraak met mij te maken. Wat wordt besproken zal op een vertrouwelijke wijze gebeuren en alleen met toestemming kunnen bestuursleden of derden op de hoogte worden gebracht.

Reglement vertrouwenspersoon

Slachtoffers van “ongewenste omgangsvormen” hebben recht op deskundige hulp. De meest directe weg is om een voorval van ongewenste omgangsvormen te bespreken met de dader. Dit is soms te confronterend of het slachtoffer durft dit niet aan. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om het met trainer of leider van het team te bespreken om op die manier geen directe confrontatie met de “dader” aan te gaan. Een volgende stap zou kunnen zijn om het bespreekbaar te maken met een bestuurslid, zodat het bestuur zo mogelijk maatregelen kan treffen om het op te lossen. Een mogelijk nadeel hiervan is, dat wellicht het hele bestuur op de hoogte zal zijn en dat is meestal niet de bedoeling. De laatste en misschien de meest aanbevelenswaardige stap is om het bespreekbaar te maken met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan dienen als onafhankelijk klankbord, waarbij klachten ten aanzien van “ongewenste omgangsvormen” kunnen worden besproken. Waar nodig kan de vertrouwenspersoon deskundig advies uitbrengen of doorverwijzen naar andere externe deskundigen. In verband met het vaak vertrouwelijke karakter van klacht is het van belang dat er naar zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid wordt gehandeld.

Wanneer is er sprake van ongewenste omgangsvormen:

Directe of indirecte ongewenste uitlatingen of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag tegen de betrokkene, dat door deze persoon als ongewenst en ongewild wordt ervaren.

Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen bestaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Wat voor de één als grap is bedoeld, kan voor een ander ongewenst zijn. Bepalend is dat het gedrag of de situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren. In de meeste gevallen heeft de betrokkene gewezen op het hinderlijke en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en), ondanks dat de betrokkene erop zijn gewezen gaan ze door of wordt het herhaald.

Ongewenste omgangsvormen

 • Agressie en geweld; Voorvallen waarbij een persoon fysiek of psychisch wordt lastig gevallen, bedreigd of wordt aangevallen.
 • Discriminatie; Er wordt onterecht verschil gemaakt in de behandeling van mensen. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur.
 • Pesten en/of treiteren; Meestal gericht tegen één persoon, waarbij diegene herhaaldelijk en gedurende een langere periode, door één of meerdere negatief wordt bejegend.
 • Roddelen en/ of negeren; Er wordt op een vervelende manier over een ander gepraat of er wordt geen aandacht besteed aan iemand als dat wel wordt verwacht.
 • Intimidatie; Bedreigingen door woord en/of gebaar, waarbij angst wordt aangejaagd.
 • Seksuele intimidatie; Ongewenst gedrag (zowel handelingen als uitlatingen) van seksuele aard. Het gaat hierbij om het plaatsen van een opmerking van seksuele aard, het ongewenst en hinderlijk aanraken, aandringen op seksuele activiteit en verkrachting.
 • Signalen van anderen; Wanneer leden en/of vrijwilligers van de vereniging zaken waarnemen, die hen zorgen baren. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn om te bepalen of hier actie op moet worden ondernomen.

Het bestuur van Berghem Sport wijst minimaal een persoon aan die de functie van vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. De algemene taak van de vertrouwenspersoon is het uitvoeren van een klankbordfunctie, waarbij zowel emotionele als praktische ondersteuning kan worden geboden en daarbij wordt er zorg gedragen voor de eerste opvang van een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen.

Een vertrouwenspersoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn dan wel te worden.

In eerste instantie heeft de vertrouwenspersoon een klankbordfunctie ofwel biedt diegene een luisterend oor. Daarnaast kan de werkwijze bestaan uit advisering, begeleiding en/of bemiddeling. Het is van belang dat een vertrouwenspersoon de melder, waar mogelijk, stimuleert om zelf oplossingen te bewerkstelligen. De vertrouwenspersoon zal zich professioneel opstellen en daarbij rekening houden met de aard van de melding, het persoonlijke belang en welzijn van de melder, de belangen van mogelijke andere betrokkenen en de belangen van Berghem Sport. De vertrouwenspersoon zal de melding van ongewenste omgangsvormen serieus behandelen en geen oordeel geven over de melding. De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. De melding zal niet onderzocht worden, maar de vertrouwenspersoon zal de melder uitsluitend ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers een onafhankelijk aanspreekpunt voor problemen binnen en eventueel buiten Berghem Sport die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen.
 • De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert.
 • De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever zo nodig in het verdere verloop van een melding (vb. bij eventuele aangifte bij politie of in contact komen met hulpverleningsinstanties).
 • De vertrouwenspersoon behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
 • De vertrouwenspersoon zal geen stappen ondernemen zonder toestemming van de aangever. Alles zal in overleg met de aangever plaatsvinden, die bepaalt het tempo en de werkwijze. De vertrouwenspersoon brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit bij het bestuur.
 • De vertrouwenspersoon houdt van alle besproken zaken een eenvoudige rapportage bij.
 • De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en hoe dit is te voorkomen.

Het is van belang dat het bestuur en/of de vrijwilliger de melder te allen tijde op de mogelijkheid wijst om de vertrouwenspersoon in te schakelen. Indien in eerste instantie een bestuurslid of andere vrijwilliger door de melder wordt benaderd, kan op verzoek van de betrokkenen de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon staat garant voor vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Uitsluitend met toestemming van betrokkene kunnen bestuursleden of derden in kennis worden gesteld van de besproken zaken en vindt zo nodig verder overleg plaats. Op verzoek van betrokkenen kunnen bestuursleden of derden direct of in een later stadium aan het vertrouwensgesprek deelnemen. Er is echter één uitzondering: De vertrouwenspersoon heeft een meldingsplicht wanneer hem strafbare feiten/handelingen of vormen van kindermishandeling worden meegedeeld.

Registratie

De Vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks een verslag uit van zijn of haar werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.