Resultaten Algemene Ledenvergadering 2017

Op donderdag 16 november jl. vond in de kantine van Berghem Sport de Algemene Ledenvergadering 2017 plaats. Aan de orde kwam onder andere het Jaarverslag 2016-2017, waarin de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen staan vermeld. Tevens stonden op de agenda het Financieel Jaarverslag over diezelfde periode en de begroting voor 2017-2018. Het afgelopen seizoen werd financieel gezien afgesloten met een batig saldo van bijna € 7500. Al deze stukken werden door de ledenvergadering vastgesteld. Voor het eventueel inzien van de documenten kan contact worden overgenomen met Teun Brands (jaarverslag) en Dennis Weisz (financiële stukken).

Ook is een presentatie gegeven over het invoeren van een nieuwe bestuursorganisatie. Overgestapt wordt van een vrij platte organisatie naar een structuur, waarbij onder het bestuur als het ware drie blokken opereren. Dat zijn Financiële Zaken, Voetbaltechnische Zaken en Algemene Zaken. Onder dat laatste blok valt een groot aantal uitvoeringstaken, zoals beheer, onderhoud, jeugdzaken, activiteiten, normen en waarden, communicatie etc. Vooral op dat onderdeel is een grote behoefte aan helpende handjes. Vandaar dat zwaar ingezet gaat worden op de werving van vrijwilligers. Anderzijds zal ook actie worden ondernomen om de al actieve vrijwilligers beurtelings in het zonnetje te zetten.

Ook werd in de vergadering een toelichting gegeven op de stand van zaken met betrekking tot de revitalisering, die thans in uitvoering is. De velden met bijbehorende voorzieningen zijn inmiddels klaar. Met de nieuwbouw van het clubhuis is inmiddels gestart en de aanleg van het parkeerterrein met nieuwe toegang volgt in 2018. Onlangs is overeenstemming bereikt over de globale inrichting van de kantine en aangrenzende ruimten. Dan gaat het b.v. over de situering van de bar en de locatie van de snackhoek. Dit soort zaken is van belang waar de aansluitingen e.d. moeten komen. Keuzes die bepalend zijn voor een gezellige sfeer (zoals materiaalgebruik, kleurstellingen en verlichting) moeten nog gemaakt worden.

Tot slot werd aftredend bestuurslid Teun Brands herkozen en was voor de aftredend secretaris Ellie de Groot nog geen vervanger beschikbaar.

 

Het bestuur van Berghem Sport.